Bağımsız Denetim Nedir?

Bağımsız Denetim Nedir?

Bağımsız Denetim Nedir?

Bağımsız denetim; şirketin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ile topluluğun konsolide finansal tablolarının denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgilerle uyumlu olup olmadığını ortaya koymak için yapılır.

Bağımsız denetimde şu soruların cevabı aranı:

  • Şirket ve topluluk açısından finansal tablolar ile raporlar uyumlu mu?
  • Şirket ve topluluk genel durumunun takdim edilişi inandırıcı mı?
  • Şirket riskleri isabetle ifade edebiliyor mu?
  • Tablolar ve raporlarla denetimde ortaya çıkarılan bulgular ve bilgiler birbiriyle uyumlu mu?

Bu kıstaslara göre, bağımsız denetim, şirketin mal varlık ve finansal durumunun TTK'nın dürüst resim ilkesi çerçevesinde yansıtılıp yansıtılmadığı, yansıtılmamış ise nedenlerini dürüstçe ortaya koymak amacıyla yapılır.

Bağımsız Denetim Zorunlu Mudur?

  • Bağımsız denetime tabi olan şirketler hazırladıkları finansal tabloların denetimden geçmediğini açıklamak zorundadır.
  • Bağımsız denetim kapsamında olduğu halde denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir.

Bağımsız denetim yaptırılması halinde yararlanılabilecek destekler

Şirketimizin KOSGEB veri tabanında akreditasyon çalışmaları sayesinde vereceği hizmetlerden bazıları için desteklerden yararlanılabilecektir.

  • Bağımsız denetim desteği 10.000,00 TL
  • Her Bir konu için azami 4.000,00 TL olmak üzere toplam 10.000,00 TL eğitim desteği
  • Her Bir konu için azami 4.000,00 TL olmak üzere toplam 15.000,00 TL danışmanlık desteği

Bağımsız denetimin farkı nelerdir?

Türkiye'deki vergi kanunlarının amacı vergi toplamaktır. Dolayısıyla firmaların gerçek karlılığından ziyade ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.

Vergi denetimi kapsamında yapılmakta olan "Tam Tasdik İncelemesi" mükelleflerin zorunlu olarak yaptırımları gereken bir denetim değildir. Tam tasdik incelesine tabi tutulmak mükellefin isteğine bağlıdır.

Ancak Maliye Bakanlığı bazı işlemlerde Yeminli Mali Müşavir Raporu aramaktadır. Kendi isteği ile tam tasdik kapsamına giren mükelleflere bu tür uygulamalarda kolaylık sağlamakta veya ayrıca YMM raporu aramamaktadır. Bunun yanı sıra periyodik vergi incelemelerinde tam tasdik yaptırmayan mükellefleri, öncelikle incelemesi gereken riskli mükellefler sınıfında görmektedir.

Bağımsız denetim, tüm dünyada uygulanmakta olan genel standartlara göre, vergi kanunlarına bağlı kalmaksızın, şirketlerin gerçek karlılığını ve değerini bulmak üzere, Türkiye'de vergi kanunlarına göre hazırlanmış mali tablolarda şirketin uluslararası alanda kabul görecek şekilde muhasebe hareketlerinin denetimden geçmesi ve mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmasıdır.

Görüldüğü gibi bağımsız denetim ile tam tasdik incelemesinin amaçları ve sonuçları birbirinden çok farklılık arz etmektedir.

Yasal Zorunluluk

Yeni Türk Ticaret Kanununa göre Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği şirketlerin finansal tabloları Türkiye denetim standartlarına göre denetlenmek zorundadır. (TTK Madde 397/4)Denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan “Türkiye Denetim Standartları” na göre yapılması zorunludur. (TTK Mad. 397)Denetime ilişkin AB direktifinde aktif toplam, net satış hasılatı ve çalışan sayısı olmak üzere 3 kriter belirlenmiş olup, geçmiş 2 yılda söz konusu 3 kriterden 2 sini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olmaktadır.